Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego artani.org,
Polityka prywatności Serwisu,
Polityka Serwisu w zakresie ochrony praw autorskich
Rozdział I - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.artani.org przez Użytkowników.
 2. Założenie Konta w Serwisie www.artani.org jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
  1. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
  2. Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, baza danych oraz oprogramowanie, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 4. Serwis www.artani.org działa w oparciu o:
  1. Niniejszy regulamin.
  2. Ustawę z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
  3. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  4. Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Rozdział II - Definicje

 1. Adres e-Mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik. Adres e-mail jest konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika. Ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji; może zostać później zmieniony.
 2. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie pod adresem http://artani.org/contact, służący do nawiązania kontaktu z usługodawcą.
 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika. Ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji; może zostać później zmieniony.
 4. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez niego samego, bądź innego Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika (zwane dalej Kontem) – konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego Rejestracji oraz po zalogowaniu się (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).
 6. Nazwa Użytkownika (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika. Ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji; niemożliwy do zmiany.
 7. Profil Użytkownika – prywatny profil każdego Użytkownika, prezentujący jego aktywność w Serwisie, dający mu możliwość edycji swoich danych jak i usunięcia Konta Użytkownika.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika. Regulamin dostępny jest pod niezmiennym linkiem: http://artani.org/rules/terms
 10. Serwis – serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikowi publikowanie Treści pod adresem www.artani.org
 11. Treść – treści, komentarze i obiekty multimedialne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkowników za pośrednictwem Konta.
 12. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.
 13. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu (użytkownik indywidualny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikami mogą być również osoby niepełnoletnie i/lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Rozdział III - Warunki korzystania z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta, o ile nie łamią one warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja formularza rejestracyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.
  1. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
  2. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na wybraniu opcji „Usuń Konto” dostępnej w Profilu Użytkownika. Konto pozostanie w Serwisie przez 7 dni od chwili jego usunięcia – jest to okres, w trakcie którego Użytkownik może się zalogować na konto, co oznacza cofnięcie kasacji Konta Użytkownika.

Rozdział IV - Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważne Nazwy Użytkownika i Hasła.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Przestrzegania Regulaminu Serwisu.
  2. Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych oraz wszelkich przysługujących im praw.
  3. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
  4. Korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu (przez Użytkowników i Usługodawcę) w zakresie własnego użytku osobistego z przestrzeganiem Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 3. Zabronione jest:
  1. Kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie.
  2. Obrażanie innych Użytkowników, używanie wulgarnego słownictwa i/lub zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
  3. Rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej
  4. Korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom.
  5. Handlowanie głosami promującymi Treści zamieszczone przez Użytkownika.
  6. Podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego dóbr osobistych, praw własnościowych lub/i jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika (pozbawiając go praw do korzystania z Serwisu) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i/lub praw, na podstawie których działa Serwis.

Rozdział V - Rejestracja

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego udostępnianego przez Serwis (wymagane są: Nazwa Użytkownika, Hasło, Adres e-mail), a także potwierdzenie Rejestracji poprzez zatwierdzenie emaila wysłanego automatycznie na podany przez Użytkownika Adres e-mail.
 2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta Użytkownika (wymagane logowanie: podanie Nazwy Użytkownika i Hasła), a także wszystkich Usług oferowanych przez Serwis.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego Hasła i nieudostępniania swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika i Hasła, w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika.

Rozdział VI - Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
  2. Utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
  3. Za treści reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.
  4. Za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  5. Za naruszenie przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich do zamieszczanych przez niego Treści.
 2. Użytkownik odpowiedzialny jest wyłącznie za przestrzeganie Regulaminu Serwisu i zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

Rozdział VII - Prawa autorskie

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia, dysponuje:
  1. Autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej.
  3. Prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów oraz wydawców.
  4. Prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.
 2. Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach serwisu dochodzi za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkowników, które:
  1. Naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu.
  2. Naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności.
  3. Treści przeznaczonych dla osób pełnoletnich, bez wcześniejszego zaznaczenia, iż Treści w ramach przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich.
  4. Zawierałyby dane osobowe osób trzecich lub/i rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
  5. Byłyby obraźliwe lub stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje.
  6. Byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszania dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy.
  7. Naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, prawa osób trzecich oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt kontaktując się z Serwisem za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego pod adresem http://artani.org/contact.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero po otrzymaniu zgłoszenia.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia przez w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do:
  1. Usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło zgłoszenie.
  2. Usunięcie Konta Użytkownika, którego dotyczyło zgłoszenie.
  3. Uniemożliwienie ponownej Rejestracji Użytkownikowi, którego dotyczyło zgłoszenie.
 8. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesień do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie dowolnego użytku osobistego.
 9. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób trzecich, których one dotyczą.
 10. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 11. W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 12. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w punkcie 11 rozdziału VII (powyżej), Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszystkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych Użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu stronu Serwisu, w Internecie oraz materiałach dotyczących promocji Serwisu w różnego rodzaju mediach, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnej jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

Rozdział VIII - Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.
 2. Dane dotyczące Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 4. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) oraz rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i Hasło.
 6. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 7. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imięi nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu, adres e-mail, etc), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych osób trzecich.
 9. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy natychmiastowo zgłosić Usługodawcy.
 11. Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści, służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowania i przesyłania informacji.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Rozdział IX - Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności po zamieszczeniu przez Użytkownika Treści o charakterze sprzecznym z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzeniem prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej, lub przez stałą publikacje na stronie głównej, na co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu (www.artani.org/). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 5. Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkowników o zmianach w Regulaminie drogą mailową, bądź przez publikacje informacji o tym na stronie główniej, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 6. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu http://artani.org/rules/terms oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.Ostatnia Aktualizacja: 01.02.2013